Regulamin Programu Lojalnościowego „Zgarniaj rabaty z eszyneczka.pl”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą „Zgarniaj rabaty z eszyneczka.pl” (dalej „Akcja”) tj. zasady udziału w Akcji, zasady jej przebiegu, a także nadzoru nad jej przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).

2. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Akcja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

3. Organizatorem Akcji są Zakłady Mięsne H.A.M Cichoń i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Radzionkowie, ul. Szybowa 7, 41-922 Radzionków, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003758,
NIP: 6450006514, REGON: 271179500 (dalej „Organizator”).

4. Akcja prowadzona będzie w sklepie internetowym eszyneczka.pl (Organizatora) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami”.

6. Akcja jest akcją promocyjną, polegającą na wydawaniu Klientom za dokonane zakupy, Znaczków (dalej „Znaczki”) mogących podlegać wymianie na Produkty Promocyjne. Znaczki, po naklejeniu na Karcie Kolekcjonerskiej do zbierania znaczków (dalej „Karta Kolekcjonerska”), umożliwiają nabycie za cenę ze zniżką 40% od ceny regularnej (dalej „cena promocyjna”) produktu promocyjnego (dalej „Produkt Promocyjny”). Wykaz Produktów Promocyjnych objętych Akcją wraz z ich cenami regularnymi stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. Akcja trwa od 18 maja 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji

1. W Akcji mogą wziąć udział Klienci sklepu internetowego eszyneczka.pl, posiadający określoną liczbę Znaczków naklejonych na Kartę Kolekcjonerską (zgodnych ze wzorami określonymi w załącznikach nr 3 i nr 4 do Regulaminu), umożliwiających nabycie Produktu Promocyjnego w cenie promocyjnej.

2. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą uczestniczyć w Akcji (tj. odbierać Znaczki i wykorzystywać je do nabycia Produktu Promocyjnego w cenie promocyjnej) za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.

3. Przystąpienie Uczestnika do Akcji oznacza, że Uczestnik:

a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia;

b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków.

§ 3. Przebieg Akcji

1. Znaczki za dokonane zakupy wydawane będą od dnia 18 maja 2020 roku do 31 sierpnia 2020. 2. Znaczki wydawane będą Klientom, którzy jednorazowo, tj. w ramach jednej transakcji dokumentowanej jednym paragonem, zrobią zakupy w sklepie internetowym eszyneczka.pl na kwotę minimum 200 zł (dwieście złotych). Dokonanie jednorazowych zakupów za kwotę będącą wielokrotnością kwoty 200 zł upoważnia Klienta do odbioru odpowiednio większej ilości Znaczków. Dla przykładu – w przypadku zakupów dokonanych za:

a) kwotę równą lub wyższą niż 100 zł, ale niższą niż 200 zł, Uczestnik otrzyma 1 (jeden) Znaczek;

b) kwotę równą lub wyższą niż 200 zł, ale niższą niż 300 zł, Uczestnik otrzyma 2 (dwa) Znaczki;

c) kwotę równą lub wyższą niż 300 zł, ale niższą niż 400 zł, Uczestnik otrzyma 3 (trzy) Znaczki; itd.

3. Warunkiem skorzystania z Akcji jest odbiór Znaczków od dostawcy realizującego zamówienie. Klient nie może odebrać Znaczków w późniejszym terminie na podstawie dowodu zakupu. Wszelkie reklamacje w tym zakresie powinny być zgłaszane telefonicznie 32/769 95 55 bądź mailowo na eszyneczka@ham.com.pl bezpośrednio przy dokonywaniu transakcji.

4. Znaczki wydawane są za zakup wszystkich dostępnych w sprzedaży produktów z oferty sklepu internetowego eszyneczka.pl, bez względu na formę płatności (gotówka, karta, przedpłata) z wyłączeniem następujących produktów i usług:

a) napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.);

b) wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2018r. poz. 1446 ze zm.);

c) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r.,. poz. 1541 ze zm.), w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

d) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 2211 ze zm. );

5. Jeżeli dowód zakupu, w szczególności paragon, będzie obejmować zakup produktów czy usług, o których mowa w § 3 pkt. 4 Regulaminu, wówczas wartość takich produktów zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu. Na tej podstawie zostanie wydana Klientowi odpowiednia ilość Znaczków. W materiałach reklamowych promujących Akcję, Organizator poinformuje Klientów sklepu internetowego, o wyłączeniu z premiowania tych produktów.

6. Znaczki powinny być przyklejane na Kartę Kolekcjonerską. Klient będzie mógł otrzymać Kartę Kolekcjonerską przy dostawie. Karty Kolekcjonerskie można również pobrać na stronie www.eszyneczka.pl

7. Uczestnik, który zbierze odpowiednią ilość Znaczków a następnie – w okresie trwania Akcji - przekaże Organizatorowi Kartę Kolekcjonerską z naklejoną na nią odpowiednią liczbą Znaczków, uzyska prawo do nabycia za cenę ze zniżką 40% od ceny regularnej wybranego rodzaju Produktu Promocyjnego. Nabycie Produktu Promocyjnego z rabatem w ramach Akcji może nastąpić jedynie podczas regularnych zakupów na eszyneczka.pl lub na eszyneczka@ham.com.pl i tylko jednocześnie z wydaniem tej Karty (rabat nie może być realizowany w innych sklepach Organizatora, ani w późniejszym terminie). Minimalna ilość znaczków uprawniających do nabycia Produktu Promocyjnego w cenie promocyjnej wynosi 6 (słownie: sześć). Cena promocyjna jest uzależniona od rodzaju Produktu Promocyjnego i przedstawia się następująco:

NAZWA

KOD PRODUKTU

CENA PROMOCYJNA

Brykiet drzewny 2,5 kg

623496

2,99

RAVI Grill jednorazowy 30*25

681567

5,99

Kiełbasa grillowa ok. 1,5 kg/op.

10841

1,00

40% taniej (brykiet, grill, kiełbasa)

 

40% taniej8. W sytuacji, gdy Produkt Promocyjny nie jest dostępny w momencie kiedy zgłosił się Klient z Kartą Kolekcjonerską z naklejonymi w odpowiedniej ilości znaczkami, Klient zostanie poinformowany przez personel sklepu o terminie, w jakim może odebrać wybrany przez siebie Produkt Promocyjny. W takiej sytuacji Karta Kolekcjonerska jest zwracana Klientowi.

9. Wszystkie Znaczki uprawniające do nabycia jednego Produktu Promocyjnego za cenę promocyjną muszą znajdować się na jednej Karcie Kolekcjonerskiej – łączenie Znaczków znajdujących się na różnych Kartach Kolekcjonerskich jest wykluczone. Organizator zatrzymuje okazane Karty Kolekcjonerskie. Jeżeli na Karcie Kolekcjonerskiej znajduje się więcej Znaczków niż jest to wymagane do nabycia określonego produktu po cenie promocyjnej, Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu nadwyżki Znaczków, ani jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego. Po upływie okresu trwania Akcji, Znaczki oraz Karty Kolekcjonerskie tracą ważność i nie będą uprawniały do nabycia Produktu Promocyjnego w cenie promocyjnej ani jakichkolwiek ekwiwalentów tych świadczeń.

10. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niewykorzystaniem Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi na nią Znaczkami czy niezgłoszeniem chęci skorzystania z Akcji, a w szczególności nie przysługuje mu roszczenie o wymianę Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi Znaczkami na ekwiwalent pieniężny. Znaczki oraz Karty Kolekcjonerskie z naklejonymi na nie Znaczkami nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana Znaczków lub Kart Kolekcjonerskich na gotówkę jest zakazana.

11. Organizator sklepu obsługujący Klienta, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia Karty Kolekcjonerskiej i jej realizacji, jeżeli przedłożona Karta lub naklejone na nią Znaczki budzą jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.

12. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Kolekcjonerskiej lub Znaczków duplikaty nie są wydawane. Znaczki, jak również Karty Kolekcjonerskie zniszczone lub uszkodzone lub zawierające zniszczone lub uszkodzone Znaczki nie będą akceptowane.

§ 4. Odpowiedzialność Organizatora

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, w tym dotyczące niemożliwości skorzystania z ceny promocyjnej, powinny być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby organizatora tj. Zakłady Mięsne H.A.M Cichoń i wspólnicy spółka jawna, z dopiskiem „zgarniaj rabaty z eszyneczka.pl” w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta (adres do doręczeń) i opcjonalnie numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.

3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

4. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych osób składających reklamację będzie: Zakłady Mięsne H.A.M Cichoń i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Szybowej 7, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003758, NIP: 6450006514, REGON: 271179500 dalej jako Administrator.

2. Dane osobowe osób składających reklamację będą przetwarzane wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z prowadzonym postepowaniem reklamacyjnym i dochodzonymi roszczeniami do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego i i/lub przedawnienia dochodzonych roszczeń i nie będą przekazywane do państw trzecich.

3. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest dobrowolne ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.

4. Dane osobowe, przekazane Administratorowi w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przy czym dane te nie będą profilowane.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

a) przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów, np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, doręczania korespondencji i przesyłek

b) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy i organy państwowe.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, osobom od których dane pochodzą przysługuje prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;

b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych i sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora, narusza przepisy RODO; w przypadkach i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są na stronie internetowej www.eszyneczka.pl.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Akcji będą rozstrzygane polubownie a w braku satysfakcjonującego porozumienia, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy stosownie do obowiązujących przepisów.

3. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest udostępniany na stronie internetowej www.eszyneczka.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

Regulamin w formie PDF

Kontakt

bok@eszyneczka.pl

(+48) 32 769 95 55

pon. - pt. 7:00 - 22:00

sob. - niedz.8:00 - 21:00

Napisz do nas

Newsletter

Zapisz się do newslettera