Regulamin sklepu eszyneczka.pl obowiązujący od 01.04.2020

 

1. Definicje

Sprzedawca – Zakłady Mięsne Ham Cichoń i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Szybowej 7, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003758, NIP: 6450006514, REGON: 271179500. Dane kontaktowe: adres e-mail: sklep@eszyneczka.pl, tel: 32 769 95 55.

Witryna Szyneczka - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.eszyneczka.pl

Szyneczka - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, to jest przez Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy Sp. J. w którym można dokonywać zakupy za pośrednictwem witryny eszyneczka.pl

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów we eszyneczka.pl

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora witryny eszyneczka.pl, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na witrynie eszyneczka.pl zgodnie z Regulaminem Witryny

Klient - każdy klient nabywający produkt w sklepie eszyneczka.pl

Konsument - osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

2. Zakupy na eszyneczka.pl

2.1. Działalność

eszyneczka.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać jedynie przez strony internetowe .

2.2. Obszar działania

Usługi oferowane przez eszyneczka.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2.3. Kupujący

Z oferty eszyneczka.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
W celu korzystania z oferty przedstawionej w witrynie eszyneczka.pl należy dokonać rejestracji konta Klienta na witrynie eszyneczka.pl zgodnie z "Regulaminem Witryny". Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy Sp. J. (e-mail: sklep@eszyneczka.pl, tel: 32 769 95 55 w godzinach 7-15 ).  W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji
i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. Konto Klienta zostanie automatycznie usunięte po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie.

2.4. Informacje o produktach

2.4.1 Zamieszczone na witrynie eszyneczka.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów. eszyneczka.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

2.4.2 eszyneczka.pl informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych we eszyneczka.pl. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie.

2.5. Produkty z kategorii „Alkohole”

2.5.1 Produkty alkoholowe może odebrać tylko osoba pełnoletnia, po okazaniu dowodu tożsamości.

2.6. Ceny towarów

Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej eszyneczka.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.7. Upusty, promocje i vouchery

2.7.1 Rabat z tytułu wystawionego przez eszyneczka.pl vouchera nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami, a w szczególności nie dotyczy produktów z kategorii „Alkohole”, wyrobów tytoniowych i produktów tzw. początkowego żywienia niemowląt.

2.7.2 Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.7.3 Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przeliczania upustów w stosunku do cen netto i brutto, wartość zrealizowanego upustu może być różna od przyznanej wartości upustu maksymalnie o 0,3% (trzy dziesiąte procenta).

2.7.4 eszyneczka.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.

2.7.5 Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, eszyneczka.pl może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

2.7.6 Sprzedający w ramach akcji promocyjnych oferuje na czas określony - bony urodzinowe w wysokości 20 zł .
Bon należy zrealizować w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznanym bonie. Po tym okresie bon zostaje skasowany w systemie.
W celu zrealizowania bonu należy dokonać zakupów w sklepie internetowym eszyneczka za wartość minimum 199 zł w terminie 7 dni od daty otrzymania bonu.
Bon jest wystawiany na okaziciela i przekazywanie bonu innym osobom spowoduje jego utracenie.
Osoba obdarowana bonem nie może kwestionować jego wysokości, sposobu realizacji ani sposobowi uwzględniania w rachunku zakupowym . 

2.8. Zamówienie

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty eszyneczka.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu eszyneczka.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy, zgodnie z punktem 3.1.

2.9. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie eszyneczka.pl. eszyneczka.pl wysyła Klientowi numer zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.10. Dostawa, koszty dostawy, koszty pakowania

2.10.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. Podobnie, każdorazowo w procesie składania zamówienia określony jest koszt pakowania.

W zależności od deklarowanego miejsca lub sposobu dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców eszyneczka.pl.

2.10.2 Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji witryny eszyneczka.pl.

2.10.3 eszyneczka.pl pobiera opłatę z tytułu pakowania towarów objętych zamówieniem. Wszelkie informacje o kosztach pakowania znajdują się w dedykowanej sekcji witryny eszyneczka.pl.

2.10.4 Ograniczenie ilościowe

eszyneczka.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia. Szczegóły dotyczące limitów znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu.

 

3. Zamówienie Klienta

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na witrynie eszyneczka.pl lub z aplikacji mobilnej eszyneczka.pl, produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka".

3.2. Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3.3. Możliwość zmiany zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny eszyneczka.pl, Klient może mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości wprowadzenia zmian do zamówienia (w tym czas, w którym takie zmiany mogą być wprowadzone) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2. powyżej Regulaminu.

3.4. Możliwość anulowania zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny eszyneczka.pl, Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości anulowania zamówienia (w tym czas, w którym anulowanie powinno nastąpić) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2. powyżej Regulaminu.
Zamówienie nie potwierdzone przez Klienta w ciągu 48 godzin, zostaje automatycznie anulowane.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy

3.5.1 Konsument przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 7 dni od dnia wydania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy użyciu formularza, którego treść znajduje się w dedykowanej sekcji strony sklepu.

3.5.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

3.5.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, spełniając  wszystkie warunki:

Klient posiada dowód zakupu , towar jest zapakowany w oryginalne opakowanie, towar posiada metkę ( jeżeli producent lub sprzedawca ją dołączył), jest kompletny . Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni

3.5.4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres: Radzionków 41-922, ul. Szybowa 7.

3.5.5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary.

3.5.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, w przypadku niejasności co do oryginalności opakowania i jego nienaruszenia .

3.5.7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

3.5.8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

3.5.9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

3.6. Termin realizacji dostawy

3.6.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.

3.6.2 Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.

3.6.3 Szczegółowe informacje o terminach dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu.

3.7. Dni wolne

3.7.1 Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3.7.2 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

3.8. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

3.8.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:

 1. przez dostawców eszyneczka.pl - wybranego dnia w wybranym przez Klienta przedziale jednogodzinowym

3.8.2 W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia zamówienia w wybranym przez Klienta terminie z przyczyn, za które eszyneczka.pl nie ponosi  odpowiedzialności, pracownik Biura Obsługi Klienta eszyneczka.pl skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego terminu dostawy.

3.9. Odmowa realizacji zamówienia

3.9.1 eszyneczka.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

3.9.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont, np., w celu obejścia szczególnych ograniczeń ilościowych Towarów oferowanych w ramach akcji promocyjnych).

3.9.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez eszyneczka.pl za wymagające potwierdzenia zgodnie z pkt. 3.2 powyżej.

3.9.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

3.9.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia – np. świeże pieczywo w niedzielę lub święto).

3.9.2.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. Warunek ten dotyczy produktów w promocji oznaczonych znakiem „Najtaniej w sieci”, „Super cena”, „Produkt z gazetki” lub innym oznaczeniem ceny promocyjnej oferowanego produktu. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.9.2.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.10. Faktura

3.10.1 Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

3.10.2 Faktura VAT obejmująca wszystkie dostarczane pozycje zamówienia wystawiana jest w postaci elektronicznej i wysyłana na adres klienta. Klientowi ich pobranie.

3.10.3 Przez samo złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na koncie Klienta w sposób umożliwiający jej pobranie.

3.10.4 Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

3.10.5 Klient upoważnia Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

3.10.6 W przypadku Klienta będącego konsumentem, gdy obowiązujące przepisy wymagają ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, Zakłady Mięsne HAM będą wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.

 

4. Płatności

4.1. Sposoby płatności

Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane we eszyneczka.pl w sposób określony w Witrynie eszyneczka.pl w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

4.1.1 za zakupy realizowane przez dostawców eszyneczka.pl:

Sprawdź gdzie dowozimy

Wpisz swój kod pocztowy aby uzyskać informację czy nasz sklep internetowy dostarcza zakupy do Twojego rejonu

Kontakt

sklep@eszyneczka.pl

(+48) 32 769 95 55

pon. - pt. 7:00 - 22:00

sob. - niedz.8:00 - 21:00

Napisz do nas

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) są Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Szybowa 7, 41-922.

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

 • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
 • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

 • w przypadku założenia konta w sklepie internetowym - w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
 • w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,

a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Klientowi przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu eSzyneczka.pl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez eSzyneczka.pl, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: sklep@eszyneczka.pl

Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w witrynie eSzyneczka.pl w Polityce Prywatności.

Więcej informacji